Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Krizové řízení

V životě člověka mohou nastat mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, radiační havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách. Na těchto stránkách najdete doporučení, jak se připravit na dopady možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí způsobených nejen lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku a poškození životního prostředí.

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit přípravu na zvládnutí možných kritických situací a zajistit zvládnutí možných kritických situací v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a plnění opatření a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj území.

Krizovou situací je dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Mimořádná událost dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému je definována jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Seznámení s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce Vřesová

Podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o IZS), seznamuje Obecní úřad právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva.

Podle § 21a odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

Krizové řízení

Analýza ohrožení obce Vřesová

Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Sokolov a mají potenciál způsobit vznik krizové situace

- Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu

Vřesová
mapa ohrožení obce

Únik nebezpečné látky:
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., amoniak (vodný)/ hydrazin

objekt skupiny A:
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Vřesová, čpavková voda
objekt skupiny B:
LINDE GAS, a. s. - Vřesová, zkapalněný kyslík

Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Tatrovický potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice

Vřesová

skupina A:
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. - Vřesová, čpavková voda
skupina B:
LINDE GAS, a. s. - Vřesová, zkapalněný kyslík

Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Tatrovický potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice

Vřesová.jpg

Telefonní čísla tísňového volání:

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání 

Volejte v případě nejasnosti nebo rozsáhlé mimořádné události, kdy je potřebný zásah více složek IZS.

150 – Hasičský záchranný sbor ČR 

Okamžitě volejte zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení), která ohrožuje osoby nebo majetek.

155 – Zdravotnická záchranná služba 

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.

158 – Policie ČR 

Volejte pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu.

Na všechna uvedená čísla lze volat přímo a to:

  • bez poplatku z pevných i mobilních linek
  • bez vložení mince do telefonního automatu
  • bez kreditu z mobilních telefonů

Volání na tísňové linky se nesmí zneužívat oznamováním nepravdivých informací. Je možné, že v daném okamžiku někdo potřebuje naléhavou pomoc!

Důležité odkazy

www.hzscr.cz

příručky obsahují některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události - www.hzscr.cz

www.hzscr.cz

BEZPORT je veřejným bezpečnostním portálem v Karlovarském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozují Krajský úřad Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.